Đăng ngày 13-06-2017 by Rcee.vn

2.3 ĐÀO TẠO KHÁC

- Hướng dẫn KT lập trình C ứng dụng

- Đào tạo PLC cơ bản và nâng cao

- Lập trình xử lý ảnh

- Mạng SCADA công nghiệp