Thông báo chiêu sinh thường xuyên khóa học PLC của Mitsubishi Electric

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG PLC FXCPU & PLC QCPU CỦA MITSUBISHI ELECTRIC

Địa chỉ: Trung tâm Thí nghiệm Điện, khu nhà I, trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn ...

Đọc tin

Danh mục: Thông báo